گل گرمسیری موسیقی کوهمره ای اثری از رازق مهبودی ...