سهراب سهرابی شکفتی، فرزند احمد علی متولد ۱۳۲۸ اهل روستای شکفت روستایی بن بست در انتهای کهمرهُ سرخی این روستا در دامنهُ کوهستان شکفت در میان باغات انار و انجیر و گردو و انگور به زیبایی محاصره شده کوه شکفت ...

خشم طبیعت نوشتهُ سهراب سهرابی قسمت اول  اوایل اردیبهشت بود کوچ عشایر نیمه سیار وارد دامنهُ کوه شد شبها هوای کوهستان هنوز سرد وآزار دهنده ،بود یرد ها نزدیک به هم در گودیها وکنار درهُ به پا شد تا از ...