سهراب سهرابی شکفتی، فرزند احمد علی متولد 1328 اهل روستای شکفت روستایی بن بست در انتهای کهمرهُ سرخی این روستا در دامنهُ کوهستان شکفت در میان باغات انار و انجیر و گردو و انگور به زیبایی محاصره شده کوه شکفت ...

خشم طبیعت نوشتهُ سهراب سهرابی قسمت اول  اوایل اردیبهشت بود کوچ عشایر نیمه سیار وارد دامنهُ کوه شد شبها هوای کوهستان هنوز سرد وآزار دهنده ،بود یرد ها نزدیک به هم در گودیها وکنار درهُ به پا شد تا از ...