بهروز هوشمند متولد ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ اصالت:کوهمره سرخی روستای ماصرم سفلی بازیکن فعلی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز رزومه فوتبالی: باشگاه حافظ شیراز سال ۱۳۹۱ لیگ استان باشگاه کارا شیراز سال ۱۳۹۲ لیگ سه کشور باشگاه کارا شیراز سال ۱۳۹۳ لیگ ...