خاطره استاد بهمن بیگی وعمه مشتی بی بی جان نود ساله یک روز نهار منزل دامادمان دکتر…………که از شاگردان مدرسه عشایری واستاد بهمن بیگی بودند دعوت داشتیم. عمه ام از شوراب کوهمره روز قبل برای دیدار ورفتن پهلوی تنها دکتری ...

بعد از نه ماه ونه رور ونه ساعت ونه دقیقه درساعت شیش ونه دقیقه صبح *بیست *وشیشم *آذر هزار*و* سیصدو سی و چهار وهمراه با طلوع خورشید من به دنیا آمدم ،در واقع من متولد اواخر پاییز در پناهگاهی در ...