موسیقی محلی فرهاد بارانی  خواننده‌ ای با اصالت از دیار کوهمره بزرگ دانلود آهنگ به تفریحگای خارنگون رسیدم بهشتی در دل کوهمره دیدم..  کوهمره یرد ایلای نازنینم عشایر زاده ای از کوه های بیلم..  فرهاد بارانی از سایت رسمی کوهمره ...