ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰی ﻛﺮاجی

ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰي ﻛﺮاجی
شهید کرم عزیزی

ﺷﻬﻴﺪ  ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰی ﻛﺮاجی:

ﻧﺎم ﭘﺪر : ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎن

وﻻدت : ١ ﻓﺮوردﻳﻦ١٣٣۴ روﺳﺘﺎى ﻛﺮاچ

ﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﻰ : ﺑﺴﻴﺞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ

ﺷﻬﺎدت : ٣ اﺳﻔﻨﺪ ١٣۶٢ ﺟﻔﻴﺮ – ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ

ﻣﺤﻞ دﻓﻦ : ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاى داراﻟﺮﺣﻤﻪ ﺷﻴﺮاز

مردم کوهمره به عزیزل شهیدشو افتخار میکنن و یادش همیشه تی دلشو هن

زندگینامه

ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰی ﻛﺮاجی در ﺳﺎل ١٣۴۴ در روﺳـﺘﺎى ﻛـﺮاچ، در ﺧـﺎﻧﻮاده اى ارزشمند و فعال بدنیا  آﻣــﺪ . ﻧــﺎﻣﺶ ﻛــﺮم و ﺑــﻪ ﻋﺰﻳــﺰى ﺷــﻬﺮت داﺷــﺖ . دوران ﻛــﻮدﻛﻰ را در ﻣﺤــﻴﻂ ﭘــﺮ ﻋﻄﻮﻓــﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده در روﺳــﺘﺎى ﻛــﺮاچ ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﮔﺬاﺷــﺖ و ﺗﺤﺼــﻴﻼت اﺑﺘــﺪاﻳﻰ را در ﻫﻤــﺎن ﺟــﺎ ﺑــﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺳــﭙﺮى ﻛــﺮد. دوازده ﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﭘــﺪر ﺧــﻮد را از دﺳــﺖ داد و ﺑــﺎر ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده ﺑــﻪ ﻋﻬــﺪه وى ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗـﺮک ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻌـﺎش ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨـﺪ.

در ﺑﺮﺧﻮردﻫــﺎ از ﮔﻔﺘــﺎر ﻟﻐــﻮ و ﺷــﻮﺧﻰ ﻫــﺎى زﻧﻨــﺪه ﺗﻨﻔــﺮ داﺷﺖ. از ﻏﻴﺒﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣـﻰ ﻛـﺮد و از رﻳـﺎ ﺑﻴـﺰار ﺑـﻮد. از ذﻛـﺮ ﺧـﺪا ﻏﺎﻓـﻞ ﻧﻤـﻰ ﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﻤـﺎزش را ﺳـﺮ وﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﻣـﻰ آورد . راﺳـﺘﮕﻮﺋﻰ اﺳـﺎس ﻛـﺎرش ﺑـﻮد .

 

فعالیت ها

ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰی ﻛﺮاجی اوﻗــﺎت ﻓــﺮاﻏﺘﺶ را ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  ﻣــﻰ ﮔﺬراﻧــﺪ. از ﻫــﺮ ﻓﺮﺻــﺘﻰ ﺑــﺮاى دﻳــﺪار ﺑﺴــﺘﮕﺎن و آﺷــﻨﺎﻳﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻰ ﻧﻤــﻮد، ﺑــﻪ ﻫﻤــﻴﻦ ﺧــﺎﻃﺮ در ﺑــﻴﻦ آﺷــﻨﺎﻳﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴــﺖ ﺧــﺎص ﺑﺮﺧــﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺳﺎل ١٣۵۴ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺳـﺮﺑﺎزى اﻋـﺰام ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣـﺪﺗﻰ از ﺳـﺮﺑﺎزى را در ﺟﻮار ﻣﺮﻗـﺪ ﻣﻄﻬـﺮ اﻣـﺎم رﺿـﺎ ( ع) و ﻣـﺪﺗﻰ را در ﺷـﻴﺮاز ﺳـﭙﺮى ﻧﻤـﻮد. در ﺳــﺎل ١٣۵۶ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺨﺪام ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﻳﺠﺴــﺘﻮن ﺷــﻴﺮاز در آﻣــﺪ . در ﻣﺤــﻴﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻛــﺎرﮔﺮى ﻓﻌــﺎل و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دﻳﮕــﺮ ﻫﻤﻜــﺎران ﺑﺴــﻴﺎر ﺻــﻤﻴﻤﻰ ﺑــﻮد . در زﻣــﺎن اوج ﮔﻴــﺮى اﻧﻘــﻼب ، ﻣﺮﺗــﺐ در ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻰ ﻛـﺮد و ﺑـﺮاى ﺑـﻪ ﺛﻤـﺮ رﺳـﻴﺪن اﻧﻘـﻼب از ﺑــﺬل ﻣــﺎل و ﺟــﺎن درﻳــﻎ ﻧﺪاﺷــﺖ . در ﻣﻮاﻗــﻊ ﺗﻌﻄﻴﻠــﻰ ﺑــﻪ روﺳــﺘﺎى ﺧــﻮد ﻣــﻰ رﻓــﺖ و ﺑــﻪ ﻛﺸــﺎورزى و ﺑﺎﻏــﺪارى ﻣــﻰ ﭘﺮداﺧــﺖ . ﺿــﻤﻦ ﻛــﺎر از ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻰ ﻛــﺮد . در ﺳــﺎل ١٣۵٨ ازدواج ﻧﻤــﻮد ﻛــﻪ ﺛﻤﺮه آن دو ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘـﺮ ﺑـﻮد . ﺻـﻔﺎ و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ ﻋﺠﻴﺒـﻰ در ﭼﻬـﺮه اش آﺷــﻜﺎر ﺑــﻮد. در زﻧــﺪﮔﻰ ﺳــﺨﺘﻰ ﻫــﺎى زﻳــﺎدى را ﺗﺤﻤــﻞ ﻛــﺮد و ﭼــﻮن ﺧــﻮدش از ﻣﺤــﺮوﻣﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑــﻮد ﻟــﺬا درد و ﻣﺴﺘﻀــﻌﻔﺎن را ﺑــﻪ ﺧــﻮﺑﻰ درک ﻣﻰ ﻛﺮد . ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠـﻰ دﺷـﻤﻦ ﺑﻌﺜـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ اﻳـﺮان اﺳـﻼﻣﻰ و ﺷـﻨﻴﺪن ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﻳﻨﻰ ﻫﺎى راد ﻣـﺮدان ﺳـﭙﺎه اﺳـﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎوزات ﻣﺘﺠـﺎوزﻳﻦ ﺻﺪاﻣﻰ ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺟﺒﻬـﻪ ﻫـﺎى ﻧﺒـﺮد ﺣـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ ﺷـﺘﺎﻓﺖ و در ﻛﻨـﺎر دﻳﮕـﺮ رزﻣﻨــﺪﮔﺎن ﻏﻴــﻮر  در ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﺣﻤﺎﺳــﻪ ﻫــﺎ آﻓﺮﻳــﺪ .

در ﺣــﻴﻦ ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺠــﺎوز ﺑﻌﺜــﻰ ﻫــﺎى ﺑــﺮ اﺛــﺮ اﺻــﺎﺑﺖ ﺗــﺮﻛﺶ ﺧﻤﭙــﺎره ﻣﺠﺮوح و ﺑﺮاى ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﺷـﻴﺮاز ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ . ﭘـﺲ از ﻛﺴـﺐ ﺑﻬﺒـﻮدى ،ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﻗﺒــﻞ از ﻋﺰﻳﻤــﺖ ﻣﺠــﺪد ﺑــﻪ ﺟﺒﻬــﻪ ﻫــﺎى ﻧﺒــﺮد ﺳــﻔﺮى ﺑــﻪ ﺟﻨــﻮب داﺷــﺖ و در ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘـﻰ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺳـﻔﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮود.ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻋﺎﺷـﻖ ﺷـﻬﺎدت ﺑـﻮد و ﻋﺸـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدت ﻣـﺎﻧﻊ از آن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ و ﺣﻴـﺎت ﻣـﺎدى ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﺳـﻼم و ﻣــﻴﻬﻦ اﺳــﻼﻣﻰ را ﺑــﺮ زﻧــﺪﮔﻰ ﻣــﺎدى ﺗــﺮﺟﻴﺢ ﻣــﻰ داد . از اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺳــﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫـﻢ وﻃﻨـﺎﻧﺶ در زﻳـﺮ آﺗـﺶ ﮔﻠﻮﻟـﻪ ﻫـﺎى دﺷـﻤﻦ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﺠــﺎوز ﺑﻌﺜــﻰ ﻫــﺎى ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴــﺖ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﺎﺷــﻨﺪ و او در ﺷــﻬﺮ راﺣــﺖ زﻧــﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ .

پایانی

ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اى ﻛـﻪ ﻣـﻰ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎد ﻣﻘـﺪس و ﻧﺜـﺎر ﺧـﻮن ﭘـﺮ ﺑﺮﻛـﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻓﺮﻣـﻮل ﺑﻨـﺪى ﻫـﺎى ﻣـﺎدى ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ ﺷـﺮق و ﻏـﺮب ، ﻋﺎﺟﺰ از ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺷﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ۶٢ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎرش را ﺑـﺮاى رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕــﻰ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آورد و ﺑــﺎ ﺧــﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ از ﻫﻤﺴــﺮ و ﺧــﺎﻧﻮاده اش از ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺴــﻴﺞ ﻋــﺎزم ﺟﺒﻬــﻪ ﻧﺒــﺮد ﻧــﻮر ﻋﻠﻴــﻪ ﻇﻠﻤــﺖ ﺷــﺪ. ﺗــﻼش ﻫــﺎى او ﺑــﺮاى رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ درﺟــﺎت ﻗــﺮب اﻟﻬــﻰ ﺑــﻰ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻧﻤﺎﻧــﺪ . رزﻣﻨــﺪه ى ﺳﻠﺤﺸــﻮر و اﻳﻦ ﻣﺮدان آﺳﻤﺎﻧﻰ

ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓـﺮﻳﻦ ﻛـﺮم ﻋﺰﻳـﺰى در ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﻮم اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ۶٢ در ﺣـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧــﻪ ﺧﻴﺒــﺮ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺟﻔﻴــﺮ ﺑــﺎ ﺗــﺮﻛﺶ ﺧﻤﭙــﺎره دﺷــﻤﻨﺎن ﺑــﻪ درﺟــﻪ ى رﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪ.

شهید کرم عزیزی
شهید کرم عزیزی

اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ : ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﻰ از ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ

 

با سپاس از سایت ایبو جهت تبدیل فایل پی دی اف

شهید کرم عزیز کراجی

۵ ۱ رای
امتیازدهی روی ستاره های زیر کلیک کنید
آواتار از  محسن جبارزاده
آرامشم حاصل تلاشم - انرژی مثبت دوستان و خانواده است هر جا قدمی بر میدارم تغییری مثبت را شروع میکنم . تا هستم مفید خواهم بود . روانشناسی را بهترین رشته دنیا میدونم
1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x