ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ

ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ
ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ

ﺷــﻬﻴﺪ  ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ :

 

ﻧﺎم ﭘﺪر : رﻣﻀﺎن

 

وﻻدت : ٢٠ دى ١٣٣٨ روﺳﺘﺎى ﺳﺒﻮک

 

ﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﻰ : ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ

 

ﺷﻬﺎدت : ٣ اﺳﻔﻨﺪ ١٣۶٢ ﻃﻼﻳﻴﻪ – ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ

 

ﻣﺤﻞ دﻓﻦ : ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاى داراﻟﺮﺣﻤﻪ ﺷﻴﺮاز

مردم کوهمره هرگز  رشادت شهیدل خوشو فراموش نمیکنن

زندگینامه

ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ در ﺳــﺎل ١٣٣٨ در ﺧــﺎﻧﻮاده اى ارزشمند و فعال  در روﺳــﺘﺎى ﺳــﺒﻮک ﺑــﻪ دﻧﻴــﺎ آﻣــﺪ . ﺑﻌــﺪ از دوران ﻛــﻮدﻛﻰ ﺑــﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ رﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل ﻗﺮاﺋـﺖ ﻗـﺮآن و ﺧﻮاﻧـﺪن ﻧﻤـﺎز را ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﻮد و در روﺳـﺘﺎى ﻣﺤﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺘﺶ ﻣﺪرﺳـﻪ اى وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮوع ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺑـﻪ روﺳــﺘﺎى ﺑﻨﮕــﺮ رﻓــﺖ و در ﻣــﺪت ٢ ﺳــﺎل در ﻣﻨــﺰل ﻳﻜــﻰ از آﺷــﻨﺎﻳﺎﻧﺶ ﺟﻬــﺖ ﺗﺤﺼــﻴﻞ اﻗﺎﻣــﺖ داﺷــﺖ ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣــﻰ در ﺳــﺎل اول ﺗﺤﺼــﻴﻞ ﻛــﻼس اول و دوم را ﺑــﻪ ﭘﺎﻳــﺎن رﺳــﺎﻧﺪ و از ﻛــﻼس ﭼﻬــﺎرم اﺑﺘــﺪاﻳﻰ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ روزﻫــﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪ روﺳـﺘﺎى ﺑﻨﮕــﺮ و ﺳــﺒﻮک را ﭘﻴــﺎده ﻃــﻰ ﻣــﻰ ﻛــﺮد و ﺑــﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ ﻣــﻰ رﻓــﺖ ، ﺗــﺎ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻰ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد.دوره ى ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ﻧﻈــﺎم ﻗــﺪﻳﻢ را ﺷــﺮوع ﻛــﺮد . از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ ﻣﺸــﻜﻼت زﻧــﺪﮔﻰ زﻳﺎد ﺑﻮد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻮد روزﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑﭙـﺮدازد و ﺷـﺐ ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻛـﻼس درس ﺑـﺮود و ﺑــﺎ ﻫـﺮ ﺳــﺨﺘﻰ ﻛـﻪ ﺑــﻮد ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ را ﺑـﻪ ﭘﺎﻳــﺎن رﺳــﺎﻧﺪ .

فعالیتها

ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ  در ﺟﺮﻳــﺎن واﻗﻌــﻪ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷــﻴﺮاز ﻛــﻪ در روز ٢٢ ﺑﻬﻤــﻦ ۵٧ اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎد ﺷــﺮﻛﺖ داﺷــﺖ . ﺑـﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨـﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠـﻰ دوﻟـﺖ ﺑﻌﺜـﻰ ﻋـﺮاق ﺑـﻪ ﺳـﺮﻛﺮدﮔﻰ ﺻـﺪام ﻣﻠﻌـﻮن  اﻳـﺮان  در ﺳـﺎل ۶٠ ﺑـﺎ ﺛﺒــﺖ ﻧـﺎم در ﺑﺴــﻴﺞ ﺑـﻪ ﻣــﺪت ۴ ﻣـﺎه در ﺟﺒﻬــﻪ ﻫـﺎى ﻧﺒــﺮد  ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪ ، در درﮔﻴـﺮى ﺗﻨﮕـﻪ ﭼﺰاﺑـﻪ ﻛـﻪ ٧٢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ ﺑـﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮادران رزﻣﻨـﺪه ٢۴ ﺳـﺎﻋﺖ را ﺑـﺪون آب و ﻏـﺬا در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺎﺗـﻚ ﺳـﻨﮕﻴﻦ دﺷــﻤﻦ ﺗــﺎ رﺳــﻴﺪن ﻧﻴــﺮو ﻫــﺎى ﻛﻤﻜــﻰ اﻳﺴــﺘﺎدﮔﻰ ﻧﻤــﻮد ، ﺑﻌــﺪ از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ از ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳـﭙﺎه درآﻣـﺪ وﻣﺠـﺪداً در اول ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ۶٢ ﺑـﻪ ﺟﺒﻬـﻪ ﺟﻨﻮب اﻋﺰام ﮔﺮدﻳـﺪ ، ﺣـﺪود ﻳـﻚ ﻣـﺎه و اﻧـﺪى در ﺟﺒﻬـﻪ ﻫﺎﺣﻀـﻮر داﺷـﺖ ﺗـﺎ اﻳﻨﻜــﻪ در ﺳــﻴﺰدﻫﻢ اﺳــﻔﻨﺪ ﻣــﺎه ﺳــﺎل ۶٢ در ﺣــﺎﻟﻰ ﻛــﻪ آﻣــﺎده اﺟــﺮاى ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻫـﻮاﻳﻰ ﻣـﺰدوران ﺑﻌﺜـﻰ ﺑـﻪ درﺟـﻪ رﻓﻴـﻊ ﺷـﻬﺎدت  ﻧﺎﺋــﻞ آﻣــﺪ .

 

ﭘﻴﻜﺮ پاکش  در ﻣﻴـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘـﺮ ﺷـﻮر مردم در ﻗﻄﻌﻪ ى ﺷﻬﺪاى ﮔﻠﺴﺘﺎن داراﻟﺮﺣﻤﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

 

با سپاس از سایت ایبو  جهت تبدیل فایل پی دی اف

شهید غلامرضا غلامی سبوکی

۰ ۰ رای ها
امتیازدهی روی ستاره های زیر کلیک کنید
آواتار از  محسن جبارزاده
آرامشم حاصل تلاشم - انرژی مثبت دوستان و خانواده است هر جا قدمی بر میدارم تغییری مثبت را شروع میکنم . تا هستم مفید خواهم بود . روانشناسی را بهترین رشته دنیا میدونم
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x