استاد ریحان بازیاری شورابی کشاورز نمونه کوهمره و همچنین انسانی طرفدار محیط زیست که با ساختن استخر و آبشخور در طبیعت بازیاری از فرهنگیان بازنشسته کوهمره میباشد که پس از سپری کردن دوران زیبای تدریس در مدارس در بین کودکان ...