پاسدار شهید علی نجمی : نام پدر : حسن خان ولادت : 7 مرداد 1338 یگان خدمتی : سپاه شهادت : 5 شهریور 1365 کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای صدای زنگوله های گوسفندان شنیده نمی شد، اسب ها ...

پاسدار شهید « علی برز نریمانی » نام پدر : اله داد ولادت : 2 شهریور 1340 یگان خدمتی : سپاه شهادت : 5 شهریور 1365 کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای تاریخ یک رویداد مهم را در شهریور ...