پاسدار شهید علی نجمی : نام پدر : حسن خان ولادت : ۷ مرداد ۱۳۳۸ یگان خدمتی : سپاه شهادت : ۵ شهریور ۱۳۶۵ کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای صدای زنگوله های گوسفندان شنیده نمی شد، اسب ها ...

پاسدار شهید « علی برز نریمانی » نام پدر : اله داد ولادت : ۲ شهریور ۱۳۴۰ یگان خدمتی : سپاه شهادت : ۵ شهریور ۱۳۶۵ کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای تاریخ یک رویداد مهم را در شهریور ...