خوش اَندی 🙏 جک هایی به گویش زیبای کوهمره ای :               امیدوارم از این جک ها که با گویش کوهمره ای نوشته شده ذره ای لبخند بر لب های شما نشسته باشه  هدف ...