خاطره استاد بهمن بیگی وعمه مشتی بی بی جان نود ساله یک روز نهار منزل دامادمان دکتر…………که از شاگردان مدرسه عشایری واستاد بهمن بیگی بودند دعوت داشتیم. عمه ام از شوراب کوهمره روز قبل برای دیدار ورفتن پهلوی تنها دکتری ...

سهراب سهرابی شکفتی، فرزند احمد علی متولد ۱۳۲۸ اهل روستای شکفت روستایی بن بست در انتهای کهمرهُ سرخی این روستا در دامنهُ کوهستان شکفت در میان باغات انار و انجیر و گردو و انگور به زیبایی محاصره شده کوه شکفت ...

خشم طبیعت نوشتهُ سهراب سهرابی قسمت اول  اوایل اردیبهشت بود کوچ عشایر نیمه سیار وارد دامنهُ کوه شد شبها هوای کوهستان هنوز سرد وآزار دهنده ،بود یرد ها نزدیک به هم در گودیها وکنار درهُ به پا شد تا از ...